CSEPELINFÓ – Ügyvédi iroda Csepelen, Dr. Kozma Zoltán

Csepeli Ügyvédi iroda

 
 

Dr. Kozma Zoltán
 egyéni ügyvéd vagyok, több mint 3 évtizede a hazai jog szolgálatában.
 

Ügyvédi tevékenységem kiterjed a magánjog teljes területére:

polgári és társasági jog,
családjog, munkajog,
ingatlanügyek,
büntető és polgári perek,
peren kívüli eljárások
(fizetési meghagyás, közjegyzői, bírósági eljárások),
biztosítási ügyek,
társasházak jogi ügyeinek intézése.
Fontosnak tartom a jogviták peren kívüli rendezésének elősegítését.
Szerződéses ügyekben teljes körű tájékoztatásra törekszem annak érdekében, hogy a felek megalapozottan hozhassanak döntéseket.


Bízom benne, hogy szakértelmem és sokéves tapasztalatom révén Önnek is segítségére lehetek megbízása gyors és hatékony teljesítésében.

Kapcsolat:

Cím: 1212 Budapest, Kossuth Lajos utca 48. I/5. (Csepel)
Postacím: 1751 Budapest, Csepel 1. Pf. 83
Telefon/Fax: (1) 622-3017
Mobil: (30) 954-8808
Email: jog@drkozmazoltan.hu
Weboldal: http://www.drkozmazoltan.hu/

Ügyfélfogadási idő:
hétfő, kedd, csütörtök: 16-19 óra között,
továbbá előzetes bejelentkezés alapján más időpontban is.

Ha megadja nevét és telefonszámát, visszahívom!
csepeli ügyvéd, Ügyvédi iroda 21. kerületben,

1983-ban summa cum laude diplomáztam az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően a Budapesti 42. sz. Ügyvédi Munkaközösségben dolgoztam ügyvédjelöltként. 1986-ban sikeres ügyvédi szakvizsgát tettem. 1991-től kezdődően az NN. Magyarország Biztosító Társaság tanácsadó testületének tagja vagyok. 1992-ben nyitottam meg egyéni ügyvédi irodámat Csepel központjában.
A földhivatali információs rendszerrel (TakarNet) online-kapcsolatom van. Minősített elektronikus aláírással rendelkezem, amelynek segítségével fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, illetve cégbejegyzési (változás bejegyzési) kérelmet, továbbá polgári perben beadványokat nyújthatok be. Csatlakozásom az Elektronikus Ügyvédi Letétkezelő Rendszerhez lehetővé teszi letétje biztonságos és ellenőrizhető kezelését.

Ingatlanszerződést kötne?
· Kérje el az ingatlan pontos címét, helyrajzi számát!
· Kérdezzen rá az ingatlannal kapcsolatos esetleges tartozásokra!
(Közüzemi díjak, közös költség, hitel)
· Ha építési telket vásárolna, tájékozódjék a beépítési szabályokról!
· Bankhitel esetén előre kérjen tájékoztatót a pénzintézettől a folyósítás feltételeiről!
· Kérjen információt az ingatlan esetleges hibáiról! (szavatosság)
· Ha meghatalmazott jár el, ne kössön szerződést addig, amíg a meghatalmazás szakszerű vizsgálata meg nem történik.
· Mindig olvassa el az aláírandó okiratot és kérdezzen rá az egyes jogi fogalmakra!
· Kérdezzen rá az esetleges illetékfizetési kedvezményekre, mentességekre!
   
   
Házassága felbontását kívánja?
· Döntése egy életre szól, ezért szükség esetén mindig kérje ki jogi szakértő tanácsát!
· Tudnia kell, hogy a házasság felbontása a gyermeke(i) sorsára is kihatással van.
· Lehetőleg kerülje a konfliktushelyzeteket és törekedjen arra, hogy akár jogi képviselő bevonásával közösen beszéljék meg a vitás kérdéseket házastársával!
· Gyűjtse össze, másolja le azokat az iratokat, amelyekkel később az állításait bizonyítani tudja!
· A házasság felbontása nem jelentheti azt, hogy a gyermekével a kapcsolata megszakad.
   
   
Gyermektartásdíj felemelése/leszállítása iránti pert indítana?
· Határozza meg a gyermek eltartásával járó rendszeres és alkalmi kiadásokat!
(Élelmezés, iskolán kívüli képzés, kulturális és sporttevékenység)
· Készítsen listát a háztartási kiadásairól!
(Rezsi, közös költség, hitelek, egyéb rendszeres kiadások)
· Ha ismeri, mérje fel az ellenfél jövedelmi, vagyoni viszonyait (jövedelem, ingó- és ingatlanvagyon), személyi körülményeit (egyedül él, más személy eltartásáról is gondoskodik)!
· Ha a gyermek már nagykorú, van-e önálló jövedelme, kapcsolatot tart-e a másik szülővel?
· Levonható, behajtható-e az ellenféltől a megítélt tartásdíj?
   
   
Társaságot alapítana?
· Olyan cégnevet válasszon, amely más társaságok nevétől különbözik, és legalább négy karakter hosszú.
· A székhely használatához az ingatlan-tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges.
· Ki lesz a társaság képviselője?
· Nem lehet képviselő olyan személy, aki eltiltás hatálya alatt áll.
· A társaság képviselője munkaviszonyban vagy megbízás alapján látja majd el a társaság képviseletét?
· Határozza meg a társaság tevékenységi köreit! Ezt később módosíthatja.
· Döntenie kell, milyen áfa-körbe kíván tartozni?
· Van-e szüksége közösségi adószámra?
· Milyen összegű törzstőkével kívánja megalapítani a társaságot?
· Hogyan osztják fel a nyereséget a társaság tagjai egymás között?
 
 
Polgári pert indítana?
· Gyűjtse össze az állításait igazoló bizonyítékokat!
(Okiratok, tanúk)
· Határozza meg, hogy mi a követelése és hogy milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól?
· Gondolja át, hogy a peres eljárás költségeit Önnek kell megelőlegeznie, amennyiben nem részesül költségkedvezményben!
· Meg kell adnia az ellenfél lakóhelyét, tartózkodási helyét!
· Végrehajtható lesz-e a bíróság jogerős határozata?
   
   
Végrendelet, öröklési szerződés megszerkesztését kívánja?
· Vegye számba, kik örökölhetnek Ön után?
(Leszármazó, házastárs, szülők, testvérek)
· Milyen vagyontárgyakkal (ingatlan, nagyobb értékű ingóság, banki folyószámla-követelés rendelkezik?
· Életjáradékra vagy természetbeni tartásra, esetleg mindkettőre lenne szüksége?
· Pontosan milyen szolgáltatások teljesítését várja az eltartótól, ill. öröklési szerződés esetén a szerződéses örököstől?
   
   
Büntető eljárást indítottak Ön ellen?
· A bűnösség megállapítása a bíróság feladata.
· Amennyiben ártatlannak vallotta magát, melyek a mentő körülmények?
· A védekezésének egy korlátja van: mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat.
· Jogában áll megtagadni a vallomástételt az eljárás bármely szakaszában, de észrevételeket, indítványokat ekkor is tehet.
· Az ügyvédi törvény alapján az Ön által közölt bizalmas információk ügyvédi titoknak minősülnek.

LEROSTUDIO  *  WEBOLDAL KÉSZÍTÉS  *  AUTÓDEKORÁCIÓ  *  OTTHON DEKORÁCIÓ  *  ÜZLETDEKORÁCIÓ